ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedstawiamy zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6.Integracja, Działania 6.2 Usługi...