ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedstawiamy zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6.Integracja, Działania 6.2 Usługi...
PROJEKT: AKADEMIA AKTYWNOŚCI

PROJEKT: AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Fundacja Słoneczne Wzgórze w projekcie! Akademia Aktywności projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie...